מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

תנאי שימוש באתר דוק-תורים


1.        
כללי:

1.1.    תנאי השימוש שלהלן נועדו, להסדיר את תנאי השימוש באתר דוק-תורים (להלן: "האתר"). תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, לרבות במידע הזמין בו ובשירותי קביעת התורים באמצעות רשת האינטרנט לרופאים ולשירותים רפואיים אחרים אשר מסופקים באמצעות האתר למנוייו . תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר בינך לבין בעלי האתר, חברת אודורו מערכות בע"מ (להלן: "החברה")

1.2.    החברה מאשרת לך גישה אל האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן .

1.3.    תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4.    הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.5.    תנאי ההסכם יחולו על כל שימוש ו/או הזמנת תורים דרך האתר אשר יעשו על ידך.

1.6.    הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או זימון תורים באמצעותו מהווים את הסכמתך לתנאי ההסכם (להלן:"התנאים/ תנאי שימוש"). במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.7.    הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

1.8.    כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים.

2.        קניין רוחני:

2.1.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים,  קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

2.2.    אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והשירותים המסופקים באמצעות האתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

3.       זימון התורים:

3.1.    זימון תורים באמצעות האתר יעשה באמצעות שירותי זימון התורים המוצעים באתר.

3.2.    הנך מאשר כי ידוע לך שזימון התור המבוקש נקלט והוזמן רק לאחר קבלת הודעת המערכת "תורך נקבע בהצלחה".

3.3.    כל בקשת קביעת תור צריכה להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לקביעת התור המבוקש. אם בעת זימון התור תמסור פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תוכל להשלים את קביעת התור המבוקש.

3.4.    הנך מאשר כי ידוע לך שסיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת קביעת התור. במידה ותקבל הודעה במהלך קביעת התור ו/או לאחר שליחת המידע בדבר תוכן שגוי ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנא וודא קביעת התור על ידי פניה ישירה למרפאה, או פנה אל שירות הלקוחות בכתובת: http://www.doctorim.co.il/contactus.php

4.       מסירת פרטים:

4.1.    במקרה ותידרש למסור פרטים אישיים הנכם מתחייבים כי הפרטים שיימסרו הינם פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. הגשת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר פרטי זיהוי שגויים.

4.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר כי מסירת פרטי זיהוי שגויים או חלקיים לא תאפשר לחברה ולמפעילי האתר לספק לך את השירותים המוצעים דרך האתר ולא תאפשר לך גישה חופשית לחלקי האתר השונים.

4.3.    בנוסף מסירת פרטים פיקטיביים ו/או קביעה וביטול של תורים מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו, ועשוי להוות עבירה פלילית. החברה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה למניעת כל שימוש לרעה במערכותיה ובשירותים המוצעים על ידה.

5.       הגבלת שימוש:

5.1.    אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

5.2.    הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד להסכם באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת לכך כי:

5.2.1. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש ובכתב של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או ההסכם.

5.2.2. אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/ או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו.

5.2.3. חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

5.2.4. חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

5.2.5. הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מינהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית  אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או לפצות ו/או לשפות אותך ו/או כל צד שלישי , אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

6.       הגבלת אחריות:

6.1.    אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, השירותים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

6.2.    בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על המידע המפורסם במסגרת תוכן המשתמשים או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

6.3.    החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת השירותים המסופקים באמצעות האתר, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת (שידור וקליטה), תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, כשלים באבטחת מידע, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), הגבלות חוקיות ומנהליות אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה וכל כשל אחר בתקינות וזמינות המערכות שבאחריותן קיום התקשורת בין הצדדים דרך רשת האינטרנט, באשר הן. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול השירות, כולו או חלקו.

7.       מידע של צדדים שלישיים ומידע פרסומי:

7.1.     אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

7.2.    החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם.

7.3.    כל התקשרות בינך לבין מי מהמפרסמים באתר ו/או בקשר לשירות או מוצר המוצע באילו מהפרסומים המפורסמים באתר הינה התקשרות ישירה בינך לבין אותו מפרסם ו/או מי מטעמו מבלי שהחברה תהא צד לאותה התקשרות, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר להתקשרות מעין זו.

8.       המידע באתר אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי

המידע המוצג באתר הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עיצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגורמים הרפואיים המוסמכים. הנך נדרש לקבל יעוץ מקצועי על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים לפני התחלת טיפול כלשהו או בכל שאלה רפואית שהיא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. בכל מקרה של סתירה בין מידע המפורסם באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים של גורמים רפואיים רשמיים, כגון משרד הבריאות, קופות החולים וכיוצב' המידע שפורסם על ידי הגורמים הרשמיים הוא הקובע.

9.       תוכן משתמשים:

9.1.    ייתכן שהאתר יאפשר בהתאם לשיקול דעתו פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעות של משתמשים בקשר לרופאים וספקי שירותים רפואיים (להלן: "תוכן המשתמשים").

9.2.    הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

9.3.    תוכן המשתמשים יימחק באופן אוטומטי מן האתר, מעת לעת, כחלק מתהליך תחזוקת האתר השוטף.

9.4.    הנהלת האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים האתר ו/או הדין ובין אם לאו.

9.5.    כל מידע אשר יפורסם עלי די המשתמשים במסגרת תוכן המשתמשים יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים באתר, משתמשי האתר נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

9.6.    כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב  כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

9.6.1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

9.6.2. מידע הפוגע במוניטין של צד שליש כלשהו.

9.6.3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

9.6.4. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

9.6.5. כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פרונוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס  ו/או כל חומר  אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

9.6.6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-, 1982

9.6.7. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

9.6.8. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

9.6.9. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/ או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

9.6.10.    כל מידע שהגישה עליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

9.6.11.    הנהלת האתר ומפעיליו  רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות חסימת ו/או הפסקת ו/או הגבלת השימושים מן המשתמשים כאשר הנהלת האתר חוששת כי  משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

9.7.    הנך מאשר כי ידוע לך שלחברה ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים בקשר לרופאים וספקי שירותים רפואיים בפרט, ואי לכך החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים.

9.8.    פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי החברה ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת החברה וכל הסתמכות מצדך על מידע ותכנים אלו הינה באחריותך הבלעדית.

9.9.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי  ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

9.10.המשתמשים מסכימים כי להנהלת האתר תהיה הזכות לעשות כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועלפי שקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

 

10.   הסכמה לקבלת דברי פרסומת

הנך  מאשר כי החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008.

11.   היקף השירותים הניתנים באתר

הנהלת האתר רשאית בכל עת להגביל ו/או להפסיק את השימושים באתר לצורך עבודות תחזוקה באתר בכל עת. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השימושים באתר, ללא הודעה מוקדמת וזאת מבלי שתהיה למשתמשים טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

12.   מדיניות פרטיות

12.1.במהלך הרישום שלך לאתר ו/או במהלך עדכון פרטי הרישום שלך באתר, תידרש למסור לחברה פרטים ונתונים שונים, לרבות פרטי זיהוי ופרטי התקשרות (כולל כתובת דוא"ל) שלך ושל בני משפחתך (להלן: "מידע הרישום"). מידע הרישום יישמר במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) של החברה וזאת לטובת מתן השירותים שהחברה תספק לך ו/או לטובת מתן שירותים לרופאים ו/או לקופות חולים ו/או לבתי חולים ו/או למרפאות בקשר עם קביעת תורים לרופאים ו/או לטובת דיוור ישיר (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981). מובהר בזאת במפורש כי לא חלה עליך כל חובה למסור לחברה את מידע הרישום וכי מסירת מידע הרישום תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת מידע הרישום לחברה לא תוכל לקבל מהחברה את השירותים שמספקת החברה ללקוחותיה וזאת לאור העובדה שמידע הרישום דרוש לשם הספקת השירותים הללו. מובהר בזאת כי החברה תשתמש במידע הרישום לטובת הספקת שירותים בתחום של קביעת תורים לרופאים ולטובת ניהול יומני רופאים לעניין תורים למטופלים. החברה תמסור את מידע הרישום לרופאים ו/או לקופות חולים ו/או לבתי חולים ו/או למרפאות בקשר עם קביעת תורים לרופאים ובקשר עם ניהול יומני רופאים לעניין תורים למטופלים. מובהר כי, כל הרופאים, קופות החולים, בתי החולים והמרפאות שמשתמשים בשירותי החברה יקבלו גישה למידע הרישום לטובת ו/או בקשר עם זימון תורים לרופאים, לרבות כאלו שיזומנו על-ידי אותם גורמים ו/או מי מטעמם באמצעות אתר האינטרנט של החברה, מענה טלפוני אוטומטי, מענה אנושי ו/או בכל אמצעי אחר שבשימוש החברה ו/או לקוחותיה. החברה לא תמסור את מידע הרישום לצדדים שלישיים אחרים, אלא אם כן תאשר זאת במפורש. עצם הרישום שלך לאתר ומסירת מידע הרישום לחברה מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תשתמש במידע הרישום וכן תשמור אותו במאגרי המידע שלה, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל ובלבד שהחברה תפעל בהתאם להוראות הדין. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות מידע הרישום ואבטחתו מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף מידע הרישום ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת. החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על מידע הרישום מפני גישה אליו ו/או שימוש בו ו/או גילוי שלו לבלתי מורשים בחברה ו/או לצדדים שלישיים (למעט כאמור לעיל)

12.2.מידע הרישום,  אשר החברה מקבלת ממך בעת הרישום, יישמר במאגר המידע של החברה וייעשה בו שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות מידע הרישום  ואבטחתו  מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע הרישום ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על מידע הרישום  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין. כאשר החברה מעבירה פרטים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) החברה מגינה  עליהם באמצעות טכנולוגיות מקובלות בשוק.

12.3.  החברה משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיו האישיות של המורשה ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של החברה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המורשים. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של החברה אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הרישום. על כן, המורשה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הרישום הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. החברה ממליצה למורשה לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת מידע הרישום בעת פעילותו באינטרנט. לדוגמא, שינוי סיסמאות לעיתים קרובות, שימוש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, ושימוש בדפדפן מאובטח. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע הרישום ו/או כל מידע אחר לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת בתוכנה ו/או בשירותים או/ו כתוצאה מהפרה ו/או שימוש לרעה באתר ובשירותיו. במקרה כאמור, רשאית החברה למסור את מידע הרישום ו/או כל מידע אחר  לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי, ובכפוף להוראות הדין החל. באתר החברה  קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט  אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המורשים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט  אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המורשה.  החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע הרישום שנמסר על ידי המורשה, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה.

13.       סיום ההסכם:

13.1.           החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
החברה  תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר.

13.2.           החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

14.       דין ושיפוט

14.1.הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל אביב – יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

15.       הודעות וכתובות:

15.1.כל הודעה או מסמך אחר לחברה ייעשו בכתב, ימוענו למשרדה הרשום ויישלחו בדואר רשום. הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה בתוך 72 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום, כאמור, או עם מסירתה אם נמסרה ביד.

15.2.ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

16.       שינוי בתנאים ובהתניות: החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש (להלן:"השינויים"), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מייד עם הכנסתם לאתר. הנך מתחייב כי השנויים יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם כנסתם לאתר. לפיכך, החברה ממליצה לך לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה, בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.