מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

תנאי שירות

1. תנאי השירותים להלן ("תנאי השירות") חלים על נותני השירות, שירותי מענה ממוחשב ושירותי זימון תורים וניהול מרפאות דרך האינטרנט ו/או מי מטעמם, לרבות שירותי מענה ממוחשב, שירותי מענה אנושי ושירותי תמיכה טכנית, מרפאות, רופאים וספקי תוכנה (להלן: "הלקוח") אשר מתממשקים למערכת חברת אודורו מערכות בע"מ (להלן: "הספק" או "אודורו") הכל כמפורט בתנאי שירות אלה

2. תנאי שירות אלה יחולו על כל ההזמנות המתקבלות מעת לעת על ידי הספק מהלקוח לקבלת השירותים, כפי שהוגדרו בהסכם ההתקשרות בין הלקוח לספק (להלן: "השירותים") ובהתאם לטופס הזמנת שרותי הספק שנחתם בין הלקוח לספק ("הזמנת השירות").

3. הספק מספק שירותים בהתאם לתנאי השירות ללקוח בלבד. מובהר כי תנאי השירות חלים אך ורק על הלקוח, ולא יחולו בשום אופן על המטופלים של הלקוח (להלן: "המטופלים").

4. אודורו שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את תנאי השירות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת בשירות. השינויים במסמך ייכנסו לתוקפם בתוך עשרה (10) ימים מיום עדכון המסמך, והמשך השימוש שלך בשירות לאחר עשרת הימים יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.

במקרה של עדכון תנאי השירות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מסמך תנאי השירות ותאריך העדכון שלו מעת לעת. בכל מקרה בו אודורו תבצע שינויים מהותיים בתנאי השירות, נעדכן על כך באמצעות פרסום באתר האינטרנט של אודורו במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת שלך במערכות אודורו.

5. קבלת השירותים כפופה לתנאי השירות המפורטים להלן. השימוש בשירותים של הספק מהווה הסכמה לתנאי שירות אלה. אנא קרא/י את תנאי השירות בקפידה. במידה ואינך מסכים לתנאי שירות אלה, אל תשתמש בשירותיו של הספק.

6. שירות המענה הממוחשב וזימון התורים דרך האינטרנט יסופק 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

7. שירות המענה האנושי יסופק 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, למעט בחגי ישראל.

8. הספק יספק ללקוח את פרטי הכניסה למערכת עד 15 ימים מיום חתימת הלקוח על טופס הזמנת שרותי הספק ("הזמנת השירות") והעברת הנתונים הנדרשים לספק או במועד אחר שנקבע מול הלקוח. מיד לאחר מכן, הספק יצור קשר עם הלקוח למטרת הדרכה על השימוש במערכת.

9. "יום הקמת המערכת" יחשב כיום מתן פרטי הכניסה למערכת מהספק ללקוח. דמי המנוי לשירותי הספק, כפי שסוכמו בהזמנת השירות, ישולמו מראש בהתאם לתנאי התשלום המופיעים בהזמנת השירות באמצעות כרטיס האשראי או הוראת הקבע שסופקו על ידי הלקוח בצירוף מע"מ כדין וללא כל קיזוז או הפחתה מצד הלקוח. במקרה והתחלת השירות או סיומו נעשים לפני תום החודש הרלבנטי התשלום יבוצע בהתאם לחלק היחסי של החודש שבו סופק השרות.

10. תמיכה טכנית לשירותי הספק תינתן במהלך שעות העבודה הרגילות של הספק על ידי פתיחת קריאת שרות בממשק הספק. הספק יעשה מאמצים להגיב במהירות לקריאות תמיכה.

11. התרחשה תקלה טכנית המונעת או משבשת את השימוש בשרותי הספק, יפעל הספק באופן סביר לתיקונה המהיר ככל האפשר, וזאת מרגע שנודע לו אודות התקלה. הספק רשאי להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור התוכנה, החומרה או קווי התקשורת שהוא מפעיל. הספק יפעל כמיטב יכולתו לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יסופק השרות.

12. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שבאחריותו לסמן מועדים בהם הוא אינו זמין לקביעת תורים, לרבות חגים וחופשים, כימים שאינם פנויים ביומנו, אחרת עלולים להיקבע תורים בימים אלה. הלקוח נושא באחריות בלעדית להגדרת שעות הקבלה והספק לא יהא אחראי למקרה בו שעות הקבלה לא יוגדרו באופן תקין

13. הספק מתחייב לשמור את נתוני היומנים לכל היותר למשך שבוע נוסף בלבד לאחר מועד התור. על כן ובמידה והלקוח מעוניין לשמור את הנתונים לפרק זמן ארוך יותר, עליו לעשות זאת בעצמו בין היתר בדרך של הדפסת היומן או יצואו לקובץ.

14. השירותים מסופקים כמו שהם (As Is). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בגין תכונות השירות הרלבנטי, יכולתו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיו או לציפיותיו של הלקוח.

15. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 13 לעיל, מובהר כי:

15.1. הספק אינו מתחייב כי השירות יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות השירותים לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. הספק לא יהא אחראי להפרעות כאמור לעיל, והוא לא יהא אחראי לאי התאמות ללקוח בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו ללקוח או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים, מכל סיבה.

15.2. הלקוח מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הספק בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותי הספק ו/או בקשר עם תקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים בו. אם מכל סיבה שהיא יקבע בידי רשות מוסמכת כי למרות האמור בסעיף זה  הספק יישא באחריות בגין נזק כלשהו, בכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי שישלם הספק ללקוח על הסכומים המצטברים ששילם הלקוח לספק בגין השירות הרלבנטי שגרם לנזק במהלך ששת החודשים שקדמו לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב בשירותי הספק ואופי השירותים.

15.3. השימוש וההסתמכות על השירות הניתן על ידי הספק ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח והלקוח מסכים ומאשר כי הספק, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו והפועלים מטעמו, לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם ללקוח ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהלקוח עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות הלקוח עליו. הספק לא יישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב מתן ו/או אי מתן ו/או הפסקות מתוכננות ו/או לא מתוכננות ו/או סיום השרות מכל סיבה שהיא.

15.4. מוסכם כי הלקוח הינו האחראי הבלעדי כלפי המטופלים שלו, לרבות בקשר עם מערכת זימון התורים, תזכורים ושירותים נוספים אשר הלקוח מספק למטופליו מעת לעת ולרבות בקשר למידע שהלקוח רושם בקשר לכל מטופל ומטופל. כמו כן, הלקוח היו האחראי הבלעדי לוודא את תקינות מנגנוני הזכאות. הספק אינו אחראי ולא יהיה בשום שלב אחראי בקשר למידע שנגבה על ידי הלקוח ממטופליו, וכן עם מתן השירותים למטופלי הלקוח, טיבם, היקפם ואיכותם, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) בקשר לאזכור התורים של המטופלים ולווידוא הגעתם (או אי ווידוא) והלקוח מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגד הספק בקשר למתן או אי מתן השירותים או תקינות המידע הנ"ל.

15.5. הספק לא יישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי לקוח לספק במקרה של חדירה שלא כדין (כגון האקרים) למערכות המחשב של הספק.

15.6. מובהר כי השירותים הניתנים ללקוח ע"י הספק אינם תלויים בהסכמים אחרים בין הלקוח לבין צדדים שלישיים לצורך השימוש בשירותים. דהיינו, במקרה בו הסתיים הסכם כלשהו בין הלקוח לבין צד שלישי בקשר לשימוש בשירותי הספק ומכל סיבה שהיא, לא תהא זו עילה לסיום הסכם ההתקשרות בין הלקוח לספק.

16. במקרה של הזמנת שירות בניית וניהול אתר, יחולו התנאים הבאים:

16.1 הלקוח אחראי להעביר לספק את כל המידע הרלבנטי והתכנים שיופיעו באתר ("תכני הלקוח"). הלקוח מצהיר ומתחייב כי תכני הלקוח הינם באחריותו הבלעדית וכי הספק לא יישא בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות תכני הלקוח, ו/או לשגיאות, הטעיות, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אשר יתפרסם במסגרת האתר על ידי הלקוח ו/או מי מהמשתמשים באתר הלקוח.

16.2 הלקוח מסכים ומתחייב לעמוד בתנאי השימוש באתר:http://www.doctorim.co.il/userterms.html אשר מצורפים לתנאי שירות אלה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השירות. על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו והוא מבין ומסכים כי תנאים נוספים אלה הינם חלק מתנאי השירות הרשומים פה ומחייבים אותו לכל דבר ועניין.

16.3 רכישת דומיינים על ידי הספק תבוצע בכפוף לזמינות שמות המתחם המבוקשים. שירות בניית וניהול אתר, לרבות תוצרי השירות, הינו שירות מנוהל של הספק ובבעלותו.

17. הלקוח מסכים כי כל זכויות הקניין בקשר עם השירותים, האתר (למעט תכני הלקוח עצמו) ובתוכנה של הספק, לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותו הבלעדית והמלאה של הספק ואין ללקוח כל זכות מכל סוג שהוא בשירותים ((ו/או בכל שינוי ו/או תוצר הנובע מהשירותים), באתר הספק ובמידע שבו, ובתוכנה של הספק.

18. לא ניתן לבטל שירותים שהוזמנו אלא לאחר 12 החודשים הראשונים מיום הקמת המערכת. במקרה של ביטול הלקוח יחויב במלוא התשלום בגין 12 החודשים הראשונים.  הלקוח מאשר כי הגבלה זו סבירה ומגלמת את עלויות הספק. בנוסף, התשלום בגין רכישת דומיין הינו תשלום בלתי חוזר שנתי מראש ואין החזר של כספים גם במקרה של ביטול ההתקשרות לפני תום התקופה שבגינה שולמו דמי הרכישה, מכל סיבה שהיא.

19. הספק רשאי לנקוט בפעולות הדרושות לשיפור השירות וכל היבט טכני הכרוך בו מעת לעת, שינויים כאלה יבוצעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק, בין השאר, בהתחשב בטיבו של השרות, באופי הדינאמי של האינטרנט, בהתקדמות המתמדת בתחום המחשבים והטלפוניה וזאת ללא הודעה מראש.

20. כמו-כן, הספק רשאי, מעת לעת, ליצור קשר עם הלקוחות ו/או המטופלים המתקשרים לשירות כדי לקבל מידע לגבי קשיים או תקלות בהם נתקלו. הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע שיקבל מהלקוחות אלא לצורך שיפור השירות ובכל מקרה ישמור על סודיות המידע.

21. הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו שהספק רשאי להפסיק את מתן השירות לאלתר וללא כל הודעה נוספת במקרה של עיכוב של 10 ימים בתשלום דמי השירות.

22. הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל פעולותיו בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות שימוש במידע שנאסף על ידו ו/או על ידי הספק מטעמו במסגרת אספקת השירותים, נעשות בכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על הלקוח על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות וחובות של סודיות רפואית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב כי הוא יקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לאיסוף ושמירה של מידע ונתונים, לרבות כאלו שיישמרו במאגרי המידע של הספק, במהלך ו/או בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות מידע ופרטים של המטופלים שלו, ובכלל זה מתחייב הלקוח לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שתוקונו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017, וחוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996. כמו כן, מתחייב הלקוח שלא לעשות שימוש בכל מידע ו/או נתונים שישמרו במאגרי המידע של הספק אלא בהתאם למטרות שהגדיר הספק לשימוש במאגרי המידע ולטובת ו/או בקשר עם זימון תורים, וזאת למעט במקרים שבהם האנשים שהמידע מתייחס אליהם יאשרו ללקוח במפורש לעשות באותו מידע שימושים אחרים ובמקרה זה, הספק לא יישא בכל אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה של מי ממטופלי הלקוח בגין כל מעשה או מחדל של הלקוח כלפי שימוש הלקוח בנתונים אלה.

23. הלקוח מצהיר בזאת כי הודעות ו/או התראות אשר נשלחות על ידי הלקוח למטופליו הינם באחריותו הבלעדית בלבד וכי הלקוח מורשה לשלוח הודעות ו/או התראות ללקוח שתכנם מותר על פי דין. לספק לא תהיה כל אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה של מי ממטופלי הלקוח בגין כל מעשה או מחדל של הלקוח לרבות בשל שימוש לא נכון ו/או טעות שבוצעה על ידי הלקוח בקשר עם שליחת הודעות ו/או התראות למטופליו.

24. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הספק פועל בביצוע תנאי שירות זה כקבלן עצמאי, כי לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין הלקוח לספק וכי לא ישררו יחסי שולח – שלוח בין הלקוח לבין הספק.

25. הלקוח מסכים לכך שכל הפרטים שמסר ו/או ימסור בעתיד לספק בטופס ההזמנה ו/או בשימוש במערכות הספק ו/או בכל אמצעי אחר אודות הלקוח ו/או אודות התורים של הלקוח ו/או מטופליו אשר הגיע ו/או יגיע לידיעת הספק (להלן: "מידע הלקוח"), ישמר ו/או יוחזק (כולו או חלקו) במאגר/י המידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות) של הספק, והספק יהא רשאי לעשות בו שימוש לצורך מתן השירותים וכן לצרכים פנימיים בלבד בקשר עם ניהול הלקוחות והשירותים. על ידי עצם השימוש בשירותי אודורו או הגישה אליהם, הלקוח מסכים שאודורו רשאית לאסוף תוכן ומידע אלה ולהשתמש בהם לצורך מתן השירות וניהולו כאמור לעיל, בהתאם למטרות מאגרי המידע ובכפוף לכל דין. מובהר בזאת במפורש כי לא חלה על הלקוח כל חובה למסור לספק את מידע הלקוח וכי מסירת מידע הלקוח לספק תלויה ברצונו ובהסכמתו של הלקוח. עם זאת, ללא מסירת מידע הלקוח לספק לא יוכל הלקוח לקבל מהספק את השירותים. הלקוח נותן את הסכמתו לכך שהספק ישתמש במידע הלקוח וכן ישמור אותו במאגרי המידע שלו, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל ובלבד שהספק יפעל בהתאם להוראות הדין.

26. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במהלך השימוש במערכת של הספק, הלקוח נדרש להזין במערכות הספק פרטי שם, ת"ז, וטלפון של מטופליו (להלן: "מידע הרישום של המטופלים"). הלקוח מתחייב למלא את המידע המדויק הנדרש במערכת במילוי שדות אלה ותקינות המידע הקיים בהם באופן מדויק תחול באופן ישיר ובלעדי על הלקוח בלבד. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים מול המטופל היא של הלקוח בלבד ולספק לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן. עוד מובהר כי הלקוח אינו מורשה להזין במערכת מידע אשר פוגע ו/או עשוי לפגוע במטופל, בין היתר, שימוש בשמות גנאי, מילים פוגעניות, דברי הסתה, גזענות וכיו"ב. מובהר כי מידע הרישום של המטופלים, עשוי לשמש את כלל המשתמשים במערכת הספק לצורך ייעול השירות, והלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך וכי תחת אחריותו הבלעדית לוודא כי הוא ממלא בשדות אלה אך ורק שם פרטי, שם משפחה ותעודת זהות של מטופליו ולא לחשוף בשום אופן בשדות אלה מידע רפואי אישי או מידע רגיש כלשהו כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות אודות המטופלים. מובהר כי מידע הרישום של המטופלים יישמר במאגר/י מידע של הספק וכי הלקוח מתחייב כי הוא יקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לאיסוף ושמירה של מידע אודות מטופליו . האחריות הבלעדית כלפי המטופל תהיה של הלקוח בלבד ולספק לא תהיה כל אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה של מי ממטופלי הלקוח בגין כל מעשה או מחדל של הלקוח לרבות בשל שימוש לא נכון ו/או טעות שבוצעה על ידי הלקוח בקשר עם מידע הרישום של המטופלים, מהימנותו, תקינותו ו/או האופן שבו נרשם.

27. מידע שנאסף ע"י צדדים שלישיים: מידע אודות מטופלים עשוי להתקבל הן מהלקוח והן מצדדים שלישיים, בהם בין היתר אך לא רק, מידע שמתקבל מ-EMR ו/או מאינטגרציות עם הקופות אליהן אנחנו מחוברים, נותני השירות, שירותי מענה ממוחשב ושירותי זימון תורים וניהול מרפאות דרך האינטרנט ו/או מי מטעמם, לרבות שירותי מענה ממוחשב, שירותי מענה אנושי ושירותי תמיכה טכנית, מרפאות, רופאים וספקי תוכנה. המידע המתקבל בחברה ע"י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית בלבד. כמו כן, האחריות לתקינות השירותים המסופקים ע"י צדדים שלישיים היא באחריותם בלבד. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים היא של צד ג' בלבד ולאודורו לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן.

28. הלקוח רשאי, לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית, להעלות תכנים אישיים כגון תמונות, כתבות, מאמרים וסרטונים לאתר הלקוח המנוהל (hosted) על ידי אודורו. הלקוח מתחייב כי תוכן המידע הנמסר ו/או מועלה על ידו לאתר לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל צו, הוראה, תקנה ו/או דין. כל התוכן והמידע שהלקוח מחליט להעלות ולפרסם באתר שלו ושל מרפאתו הינו באחריות הלקוח בלבד ולאודורו אין ולא תהיה כל אחריות, במישרין ו/או בעקיפין באופן כלשהו, בקשר עם המידע ו/או התכנים האישיים שהלקוח העלה ו/או פרסם באתר.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הלקוח מתחייב שלא לפרסם, להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים בין היתר: מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל, מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו; כל מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים, מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי, לרבות בקשר למטופליו של הלקוח. מובהר כי אחריות על התכנים כאמור של הלקוח כוללת בין היתר, אחריות שלו לוודא את אמיתות התכנים ובדיקתם, חוקיות התכנים לרבות עמידה בחוקי הגנת הפרטיות, העדר פגיעה בזכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו הקשורים לתכנים אלה וכיו"ב.  הלקוח מאשר כי ידוע לו שלאודורו ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר חוקיות, אמינות ואמיתות התכנים שהלקוח מעלה או מפרסם באתר וכי הלקוח נושא באחריות המשפטית המלאה והבלעדית לגבי כל פרסום, תוכן ומידע שהועלה או יועלה על ידו לאתר מעת לעת, והוא פוטר את אודורו ומנהליה באופן בלתי חוזר מכל אחריות בגין ו/או בקשר עם העלאת התכנים האישיים על ידו לאתר, וכן בקשר עם כל תביעה ו/או טענה העלולה לנבוע מהעלאת ו/או פרסום תכנים ו/או מידע כלשהו באתר לרבות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה או הפרה של זכויות של צד שלישי כלשהו.

30. כמו כן, הלקוח מסכים למשלוח מידע מקצועי ו/או שיווקי אודות הספק ופעילויותיו בהתאם לשיקול דעתו של הספק. הלקוח מודע לכך, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

31. הלקוח מאשר בזאת לקבל את החשבונית החודשית בדואר אלקטרוני.

32. אורך הודעת טקסט, במידה וישלחו, יקבע על ידי חברות הסלולר. החיוב אינו מותנה בקבלת ההודעה.

33. כל הסכסוכים הנובעים מתנאי השירות ידונו במדינת ישראל בלבד בפני בית המשפט המוסמך אך ורק במחוז תל אביב. הדין המהותי שחל על תנאי השירות והסכסוכים הקשורים אליו, הוא הדין הישראלי בלבד.

34. הספק רשאי לשנות או לעדכן תנאים אלו מעת לעת גם ללא הודעה מוקדמת. תנאים אלו כפי שיעודכנו כאמור יחייבו את הלקוחות ומומלץ להתעדכן מעת עת באתר הספק.

35. אבטחת מידע – אודורו נוקטת באמצעי אבטחה רבים ברמה התשתיתית והיישומית על מנת להגן על המידע האישי הנאגר במאגרי המידע שלה. יחד עם זאת, כלקוח עליך לנקוט באמצעי הגנה בסיסיים על המחשב ו/או הטלפון הסלולרי המשמשים לשימוש השירות כדלקמן:

35.1. הגדרת מדיניות סיסמאות לפי הפרמטרים הבאים: סיסמה בעלת 7 תווים לפחות המורכבת משילוב של אותיות ומספרים והחלפתה אחת ל-180 ימים לכל הפחות.

35.2. הגדרת שומר מסך אחרי 20 דקות של אי פעילות במחשב או לאחר 5 דקות של אי פעילות בטלפון הסלולרי.

35.3.התקנת אנטי וירוס.

35.4. יישום עדכוני אבטחה לפי הגדרות היצרן.

36. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 קובעות הוראות שונות לעניין אבטחת מידע במאגרי מידע. להלן ריכוז ההנחיות הרלוונטיות בתחום אבטחת מידע אשר על הלקוח ליישמן:

36.1 הגדרת משתמשים מטעם הלקוח במערכת זימון תורים:

36.1.1 בהתאם לבקשת הלקוח תפיק חברת אודורו עבור הלקוח רשימה של משתמשי המערכת הרשומים אצלה אשר הוקמו על ידה, כמו גם מנהלי המערכת הרשומים, על מנת לקבל את אישורו לתקינות הרשימה, ולכך שלא בוצעו שינויים פרסונליים אשר מחייבים סגירה או החלפה של משתמשים.

36.1.2 תגובת הלקוח לרשימה, כמו גם שינויים שבוצעו בעקבות העברת הרשימה ללקוח תתועד ע"י חברת אודורו בתיקיה המיועדת לכך.

36.2. הלקוח יחתים את בעלי ההרשאות שלו על התחייבות לשמור על סודיות המידע אליו הם נחשפים במסגרת עבודתם במערכת, ולשמירה על פרטיות מידע הרישום של המטופלים במערכת בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות.

36.3. זיהוי משתמשים יבוצע באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית.

36.4 באחריות הלקוח להעביר הנחיות לבעלי ההרשאות שלו בדבר יישום אמצעי אבטחת מידע לרבות:

36.4.1. שמירת המידע באתר בלבד ואי שמירתו במחשב הפרטי.

36.4.2. שמירה על חיסיון הסיסמה ואי העברתה לגורם לא מורשה.

36.4.3. איסור מוחלט על גלישה לאתרים כגון: אתרים פורנוגראפיים, אתרי הימורים ואתרי שיתוף קבצים מהמחשב המשמש לעבודה.

36.4.4. יישום אמצעי הגנה על המחשבים: הגדרת שומר מסך אחרי 20 דק' של אי פעילות במחשב, וידוא התקנת אנטי וירוס, יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן, הגדרת מדיניות סיסמאות למחשב לפי הפרמטרים: מינימום סיסמה 7 תווים, שילוב אותיות וספרות, החלפת סיסמה אחת ל-180 יום לפחות.

36.5. הלקוח יידע את בעלי ההרשאות שלו על אודות ניטור פעולותיהם במערכת.

36.6. הלקוח יידע את בעלי ההרשאות שלו על חובת דיווח על כל אירוע אבטחת מידע במערכת.

36.7. במידה ולקוח ייתן את השירות שהמערכת מספקת באמצעות גורם נוסף – חובתו של הלקוח לכלול בהסכם עם הגורם הנוסף את כל הנושאים המפורטים במסמך זה.

37. אודורו לא תהא אחראית לכל אירוע אבטחה ו/או דלף מידע הנובע משימוש לא מאובטח של הלקוח, ובחריגה מתנאי שימוש אלו.