מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

תנאי שירות

1. תנאי השירותים להלן ("תנאי השירות") חלים על נותני השירותים, לרבות מרפאות,
רופאים וספקי תוכנה (להלן: "הלקוח") אשר משתמשים בשירותים של חברת אודורו
מערכות בע"מ, לרבות חברות האם, חברות בנות וצדדים קשורים (להלן: "הספק" או
"אודורו") הכל כמפורט בתנאי שירות אלה.

2. תנאי שירות אלה יחולו על כל ההזמנות המתקבלות מעת לעת על ידי הספק מהלקוח
לקבלת השירותים, כפי שהוגדרו בהסכם ההתקשרות בין הלקוח לספק (להלן:
"השירותים") ובהתאם לטופס הזמנת שרותי הספק שנחתם בין הלקוח לספק ("הזמנת
השירות").

3. הספק מספק שירותים בהתאם לתנאי השירות ללקוח בלבד. מובהר כי תנאי השירות
חלים אך ורק על הלקוח, ולא יחולו בשום אופן על המטופלים של הלקוח או לקוחותיו
(להלן: "המטופלים").

4. אודורו שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את
תנאי השירות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת בשירות. השינויים במסמך
ייכנסו לתוקפם מייד עם הצגת המדיניות המעודכנת בשירות והמשך השימוש שלך
בשירות לאחר העדכון יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו. במקרה של עדכון תנאי
השירות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מסמך
תנאי השירות ותאריך העדכון שלו מעת לעת. בכל מקרה בו אודורו תבצע שינויים
מהותיים בתנאי השירות, נעדכן על כך באמצעות פרסום באתר האינטרנט של אודורו
במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת שלך במערכות
אודורו.

5. קבלת השירותים כפופה לתנאי השירות המפורטים להלן. השימוש בשירותים של הספק
מהווה הסכמה לתנאי שירות אלה. אנא קרא/י את תנאי השירות בקפידה. במידה ואינך
מסכים לתנאי שירות אלה, אל תשתמש בשירותיו של הספק.

6. שירות המענה הממוחשב וזימון התורים דרך האינטרנט יסופק 24 שעות ביממה 7 ימים
בשבוע.

7. שירות המענה האנושי יסופק 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, למעט בחגי ישראל.

8. הספק יספק ללקוח את פרטי הכניסה למערכת עד 15 ימים מיום חתימת הלקוח על
טופס הזמנת שרותי הספק ("הזמנת השירות") והעברת הנתונים הנדרשים לספק או
במועד אחר שנקבע מול הלקוח. מיד לאחר מכן, הספק יצור קשר עם הלקוח למטרת
הדרכה על השימוש במערכת.

9. "יום הקמת המערכת" יחשב כיום מתן פרטי הכניסה למערכת מהספק ללקוח. דמי המנוי
לשירותי הספק, כפי שסוכמו בהזמנת השירות, ישולמו מראש בהתאם לתנאי התשלום
המופיעים בהזמנת השירות באמצעות כרטיס האשראי או הוראת הקבע שסופקו על ידי
הלקוח בצירוף מע"מ כדין וללא כל קיזוז או הפחתה מצד הלקוח. במקרה והתחלת
השירות או סיומו נעשים לפני תום החודש הרלבנטי התשלום יבוצע בהתאם לחלק היחסי
של החודש שבו סופק השרות.

10. תמיכה טכנית לשירותי הספק תינתן במהלך שעות העבודה הרגילות של הספק על ידי
פתיחת קריאת שרות בממשק הספק. הספק יעשה מאמצים להגיב במהירות לקריאות
תמיכה.

11. התרחשה תקלה טכנית המונעת או משבשת את השימוש בשרותי הספק, יפעל הספק
באופן סביר לתיקונה המהיר ככל האפשר, וזאת מרגע שנודע לו אודות התקלה. הספק
רשאי להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור התוכנה,
החומרה או קווי התקשורת שהוא מפעיל. הספק יפעל כמיטב יכולתו לצמצם את פרקי
הזמן שבמהלכם לא יסופק השרות.

12. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שבאחריותו לסמן מועדים בהם הוא אינו זמין לקביעת
תורים, לרבות חגים וחופשים, כימים שאינם פנויים ביומנו, אחרת עלולים להיקבע תורים
בימים אלה. הלקוח נושא באחריות בלעדית להגדרת שעות הקבלה והספק לא יהא
אחראי למקרה בו שעות הקבלה לא יוגדרו באופן תקין.

13. הספק מתחייב לשמור את נתוני היומנים לכל היותר למשך שבוע נוסף בלבד לאחר מועד
התור. על כן ובמידה והלקוח מעוניין לשמור את הנתונים לפרק זמן ארוך יותר, עליו
לעשות זאת בעצמו בין היתר בדרך של הדפסת היומן או יצואו לקובץ.

14. השירותים מסופקים כמו שהם (As Is). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה
כלפי הספק בגין תכונות השירות הרלבנטי, יכולתו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיו או
לציפיותיו של הלקוח.

15. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי:
15.1. הספק אינו מתחייב כי השירות יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות השירותים
לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים.
הספק לא יהא אחראי להפרעות כאמור לעיל, והוא לא יהא אחראי לאי התאמות
ללקוח בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר,
עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו ללקוח או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור
ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים, מכל סיבה.
15.2. הלקוח מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הספק בגין כל נזק, הפסד,
תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותי הספק ו/או בקשר
עם תקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים בו. אם מכל סיבה שהיא יקבע בידי רשות
מוסמכת כי למרות האמור בסעיף זה הספק יישא באחריות בגין נזק כלשהו, בכל
מקרה לא יעלה סכום הפיצוי שישלם הספק ללקוח על הסכומים המצטברים ששילם
הלקוח לספק בגין השירות הרלבנטי שגרם לנזק במהלך ששת החודשים שקדמו
לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב
בשירותי הספק ואופי השירותים.
15.3. השימוש וההסתמכות על השירות הניתן על ידי הספק ייעשה על אחריותו הבלעדית
והמלאה של הלקוח והלקוח מסכים ומאשר כי הספק, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו,
בעלי מניותיו והפועלים מטעמו, לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף)
שנגרם ללקוח ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהלקוח עשה, בין במישרין
בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות הלקוח עליו. הספק לא יישא באחריות כלשהי
לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב מתן ו/או אי מתן
ו/או הפסקות מתוכננות ו/או לא מתוכננות ו/או סיום השרות מכל סיבה שהיא.
15.4. מוסכם כי הלקוח הינו האחראי הבלעדי כלפי המטופלים שלו, לרבות בקשר עם
מערכת זימון התורים, תזכורים, שירות VDOC ושירותים נוספים אשר הלקוח
מספק למטופליו מעת לעת ולרבות בקשר למידע שהלקוח רושם בקשר לכל מטופל
ומטופל. כמו כן, הלקוח היא האחראי הבלעדי לוודא את תקינות מנגנוני הזכאות

וההסכמות של מטופליו. הספק אינו אחראי ולא יהיה בשום שלב אחראי בקשר
למידע שנגבה על ידי הלקוח ממטופליו, וכן עם מתן השירותים למטופלי הלקוח,
טיבם, היקפם ואיכותם, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) בקשר לאזכור
התורים של המטופלים ולווידוא הגעתם (או אי ווידוא) והלקוח מוותר בזאת באופן
בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגד הספק בקשר למתן או אי מתן השירותים
או תקינות המידע הנ"ל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מפרסם בשירותים שלו
מסמך מדיניות פרטיות ותנאי שימוש עבור המטופלים כמתחייב מהוראות הדין
השונות.
לצפייה בתנאי השימוש של המטופלים בשירות דוקתורים לחץ כאן.
לצפייה בתנאי השימוש של המטופלים בשירות VDOC לחץ כאן.
15.5. מובהר כי השירותים הניתנים ללקוח ע"י הספק אינם תלויים בהסכמים אחרים בין
הלקוח לבין צדדים שלישיים לצורך השימוש בשירותים. דהיינו, במקרה בו הסתיים
הסכם כלשהו בין הלקוח לבין צד שלישי בקשר לשימוש בשירותי הספק ומכל סיבה
שהיא, לא תהא זו עילה לסיום הסכם ההתקשרות בין הלקוח לספק.

16. במקרה של הזמנת שירות בניית וניהול אתר, יחולו התנאים הבאים:
16.1. הלקוח אחראי להעביר לספק את כל המידע הרלבנטי והתכנים שיופיעו באתר
("תכני הלקוח"). הלקוח מצהיר ומתחייב כי תכני הלקוח הינם באחריותו הבלעדית
וכי הספק לא יישא בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות תכני הלקוח, ו/או
לשגיאות, הטעיות, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אשר יתפרסם במסגרת האתר
על ידי הלקוח ו/או מי מהמשתמשים באתר הלקוח.
16.2. הלקוח רשאי, לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית, להעלות תכנים אישיים כגון
תמונות, כתבות, מאמרים וסרטונים לאתר הלקוח המנוהל (hosted) על ידי הספק.
הלקוח מתחייב כי תוכן המידע הנמסר ו/או מועלה על ידו לאתר לא יכלול מידע
המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או
עלול לפגוע ו/או להפר כל צו, הוראה, תקנה ו/או דין. כל התוכן והמידע שהלקוח
מחליט להעלות ולפרסם באתר שלו ושל מרפאתו הינו באחריות הלקוח בלבד ולספק
אין ולא תהיה כל אחריות, במישרין ו/או בעקיפין באופן כלשהו, בקשר עם המידע
ו/או התכנים האישיים שהלקוח העלה ו/או פרסם באתר.
16.3. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הלקוח מתחייב שלא לפרסם, להעביר מידע ו/או
נתונים אשר כוללים בין היתר: מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות
לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל, מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו; כל
מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות
של צדדים שלישיים, מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע

כלפי צד שלישי, לרבות בקשר למטופליו של הלקוח. מובהר כי אחריות על התכנים
כאמור של הלקוח כוללת בין היתר, אחריות שלו לוודא את אמיתות התכנים
ובדיקתם, חוקיות התכנים לרבות עמידה בחוקי הגנת הפרטיות, העדר פגיעה
בזכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו הקשורים לתכנים אלה וכיו"ב. הלקוח מאשר
כי ידוע לו שלספק ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר חוקיות,
אמינות ואמיתות התכנים שהלקוח מעלה או מפרסם באתר וכי הלקוח נושא
באחריות המשפטית המלאה והבלעדית לגבי כל פרסום, תוכן ומידע שהועלה או
יועלה על ידו לאתר מעת לעת, והוא פוטר את הספק ומנהליה באופן בלתי חוזר מכל
אחריות בגין ו/או בקשר עם העלאת התכנים האישיים על ידו לאתר, וכן בקשר עם
כל תביעה ו/או טענה העלולה לנבוע מהעלאת ו/או פרסום תכנים ו/או מידע כלשהו
באתר לרבות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה או הפרה של זכויות של צד
שלישי כלשהו.
16.4. הלקוח מסכים ומתחייב כי ככל שיעשה שימוש באתר החברה "דוקתורים" הפועל
בכתובת www.doctorim.co.il או כל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת
("האתר") לצורך ניהול העמוד שלו באתר (לרבות ניהול התוכן שבו), יעמוד בתנאי
השימוש באתר:http://www.doctorim.co.il/userterms.html אשר מצורפים
לתנאי שירות אלה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השירות. על הלקוח לקרוא בעיון
את תנאי השימוש הללו והוא מבין ומסכים כי תנאים נוספים אלה הינם חלק מתנאי
השירות הרשומים פה ומחייבים אותו לכל דבר ועניין.
16.5. רכישת דומיינים על ידי הספק תבוצע בכפוף לזמינות שמות המתחם המבוקשים.
16.6. שירות בניית וניהול אתר, לרבות תוצרי השירות, הינו שירות מנוהל של הספק
ובבעלותו.

17. במקרה של הזמנת שירות VDOC (שירות בריאות מרחוק):
17.1. הלקוח אחראי לקבל את הסכמתו המתמשכת של המטופל כנדרש בחוק לטיפול,
לרבות לביצוע התייעצויות מקצועיות והעברת המידע הרפואי למטפלים אחרים,
כמקובל אצל הלקוח, ובהתאם לשיקולים הרפואיים והמקצועיים.
17.2. אחריות הלקוח במסגרת שירותי בריאות מרחוק זהה לאחריות ספק השירות
במסגרת מפגש פרונטלי וכוללת: אחריות מקצועית לאיכות הטיפול ובטיחותו, תיעוד
המפגש ברשומה הרפואית הממוחשבת והפניית המטופל לבדיקה פרונטלית,
במקרים המחייבים זאת.
17.3. באחריות הלקוח לזהות את המטופל באמצעות מנגנון זיהוי שיקבע ברמת ודאות
טובה ובאמצעים המותאמים לנסיבות ולסוג הפעולה המבוצעת בו. באחריות הלקוח
לתעד את הזיהוי.

17.4. באחריות הלקוח לקיים את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות "אמות מידה
להפעלת שירות בריאות מרחוק".
17.5. הלקוח מסכים ומתחייב כי ככל שיעשה שימוש בשירות VDOC, יעמוד
בתנאי השימוש אשר מצורפים לתנאי שירות אלה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי
השירות. על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו והוא מבין ומסכים כי
תנאים נוספים אלה הינם חלק מתנאי השירות הרשומים פה ומחייבים אותו לכל דבר
ועניין.

18. הלקוח מסכים כי כל זכויות הקניין בקשר עם השירותים, האתר (למעט תכני הלקוח
עצמו) ובתוכנה של הספק, לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים,
זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותו הבלעדית
והמלאה של הספק ואין ללקוח כל זכות מכל סוג שהוא בשירותים ((ו/או בכל שינוי ו/או
תוצר הנובע מהשירותים), באתר הספק ובמידע שבו, ובתוכנה של הספק.

19. לא ניתן לבטל שירותים שהוזמנו אלא לאחר 12 החודשים הראשונים מיום הקמת
המערכת. במקרה של ביטול הלקוח יחויב במלוא התשלום בגין 12 החודשים
הראשונים. הלקוח מאשר כי הגבלה זו סבירה ומגלמת את עלויות הספק. בנוסף,
התשלום בגין רכישת דומיין הינו תשלום בלתי חוזר שנתי מראש ואין החזר של כספים
גם במקרה של ביטול ההתקשרות לפני תום התקופה שבגינה שולמו דמי הרכישה, מכל
סיבה שהיא.

20. הספק רשאי לנקוט בפעולות הדרושות לשיפור השירות וכל היבט טכני הכרוך בו מעת
לעת, שינויים כאלה יבוצעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק, בין השאר, בהתחשב
בטיבו של השרות, באופי הדינאמי של האינטרנט, בהתקדמות המתמדת בתחום
המחשבים והטלפוניה וזאת ללא הודעה מראש.

21. כמו-כן, הלקוח מאשר כי אין כל מניעה, והספק רשאי, מעת לעת ומבלי שיהיה בכך משום
פגיעה בפרטיות או פגיעה אחרת במטופלים, ליצור קשר עם המטופלים העושים שימוש
בשירות הזמנת התורים כדי לקבל מידע לגבי קשיים או תקלות בהם נתקלו. הספק
מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע שיקבל מהמטופלים אלא לצורך תיקון התקלה
ו/או שיפור השירות ובכל מקרה ישמור על סודיות המידע

22. הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו שהספק רשאי להפסיק את מתן השירות לאלתר וללא כל
הודעה נוספת במקרה של עיכוב של 10 ימים בתשלום דמי השירות.

23. בהסכם זה, יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם:
1. "אירוע אבטחת מידע" – כהגדרתו בתקנות אבטחת המידע.
2. "מאגר מידע", "מחזיק במאגר מידע" – כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת
הפרטיות.
3. "מידע אישי" – משמעו "מידע" ו/או "מידע רגיש", כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת
הפרטיות.
24. הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל פעולותיו בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות שימוש
במידע אישי שנאסף על ידו במסגרת אספקת השירותים, נעשות בכפוף להוראות כל דין
ולחובות החלות על הלקוח על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות וחובות של סודיות
רפואית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
24.1. הוא יקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לאיסוף, שמירה והעברה של מידע אישי
ונתונים (ובכלל זה מידע הרישום של מטופלים, כהגדרת מונח זה בסעיף ‏26 להלן),
לרבות כאלו שיישמרו במערכות המידע של הספק ו/או צד ג' מטעמו כחלק ממתן
השירות ללקוח, במהלך ו/או בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות מידע אישי של
ו/או בקשר למטופלים שלו, ובכלל זה מתחייב הלקוח לקיים את הוראות חוק הגנת
הפרטיות, התשמ"א-1981 (לעיל ולהלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב'
לחוק הגנת הפרטיות (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח
חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –
2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, חוק
זכויות החולה, התשנ"ו – 1996, והנחיות משרד הבריאות, כפי שיעודכנו מעת לעת.
24.2. בסיס הנתונים הכולל מידע אישי של מטופלים אשר יוזן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
במערכות הספק, אשר יעובד ע"י הספק לצורך ביצוע השירותים יהיה רשום כדין
כמאגר/י מידע אצל רשם מאגרי המידע, או על ידו (ככל שהלקוח הוא בעל המאגר)
או על ידי צד ג' שהינו בעל המאגר, וכי כחלק מרישום זה הספק יירשם כמחזיק
במאגר/י המידע.
24.3. במידה והלקוח הוא בעל המאגר, אזי הלקוח מתחייב כי השימוש שייעשה ע"י הספק
במידע כאמור תואם את מטרות המאגר ואינו פוגע בזכויות נושאי מידע; ככל
שהלקוח אינו בעל המאגר, מתחייב הלקוח כי השיג את המידע הנ"ל כדין, קיבל את
כל האישורים וההסכמות הדרושים עפ"י כל דין מבעל המאגר להעביר את המידע
לספק לצורך עיבודו במערכות הספק ו/או במערכות צדדי ג' הפועלים מטעמו
בישראל ו/או בחו"ל, וכי העברת המידע לספק והשימוש שייעשה בו ע"י הספק ו/או

ע"י צדדי ג' מטעמו אינו פוגע בפרטיות ו/או בזכויות אחרות של נושאי המידע ו/או
בעל המאגר.
24.4. מוסכם כי הלקוח ישא באחריות מלאה כלפי הספק, ויפצה ו/או ישפה אותו מידע עם
דרישתו הראשונה בגין כל נזק, אובדן, הפסד, הוצאה, דרישה ו/או תביעה ו/או טענה
שתהיה לכל צד ג' בכל הקשור לאמור בסעיף זה.
24.5. כמו כן, מתחייב הלקוח שלא לעשות שימוש בכל מידע אישי ו/או נתונים שישמרו
במערכות המידע של הספק בהן עושה הלקוח שימוש במסגרת השירותים למטרות
שאינן חוקיות, או לאסוף מידע אישי באופן שאינו חוקי. מוסכם כי הספק לא יישא
בכל אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה של מי ממטופלי הלקוח בגין כל מעשה
או מחדל של הלקוח כלפי שימוש הלקוח במידע אישי ובנתונים אלה (לרבות אלה
השמורים ו/או מאוחסנים במערכות הספק).
24.6. ידוע לו כי הספק עשוי לקבל מידע אישי על הלקוח ו/או המטופלים מקופות החולים
ו/או בתי החולים, ומספקי תוכנה באינטגרציה עם אודורו כגון מערכות תיק רפואי
ויומנים אחרים וכי הוא אף עשוי להידרש ע"י אותם גורמים להעביר אליהם מידע
אישי על הרופא ו/או נתוני היומן שלו (ובמסגרת זו גם למידע אישי של או על
מטופלים). הלקוח מסכים ומאשר לספק לקבל ו/או להעביר מידע כאמור ככל
שיידרש לכך ע"י קופות החולים ו/או בתי החולים, לפי העניין ולא תהיה לו כל תביעה
ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג אחר כלפי הספק בשל כך.
24.7. במסגרת מתן שירותי הספק ללקוח מכח הסכם זה, ולצורך כך, הספק יהיה רשאי
לעבד מידע אישי של הלקוח ו/או המטופלים כפי שיימצאו במערכותיו, בין אם מידע
כאמור נמסר לספק ע"י נשואי המידע עצמם (היינו, הלקוח ו/או המטופלים, לפי
העניין) ובין אם נמסר לספק ע"י צדדי ג' (כדוגמת קופות חולים ו/או בתי חולים).
24.8. ידוע ללקוח כי הספק יהיה רשאי להעביר את מידע הלקוח ו/או מידע הרישום של
המטופלים שנמסר לו ע"י הלקוח לצדדים שלישיים לצורך עיבודו עבור הספק כחלק
ממתן שירותי הספק מכח הסכם זה ובכלל זה ספקי מחשוב ענן בארץ או בחו"ל,
ובכלל זה במדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת
על פי דיני מדינת ישראל. העברת מידע לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק
למטרות מתן שירותי הספק ובהיקף הנדרש לפי שיקול דעת הספק. הספק ינקוט
אמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות
ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.
24.9. מידע הלקוח ו/או מידע הרישום של המטופלים שנמסר לספק ע"י הלקוח במסגרת
השירותים נשוא הסכם זה יישמר ע"י הספק למשך 6 חודשים מתום אספקת
השירות, למעט מידע שיש לספק צורך לגיטימי ו/או חובה חוקית לשמור לפרק זמן
ארוך יותר, לפי כל דין. האמור לא ישפיע על מידע אישי של מטופלים שהושג ע"י

הספק כדין ובאופן עצמאי מהמטופלים עצמם, שהספק הוא בעליו, ויישמר במאגר/י
המידע של הספק.
24.10. הספק ידווח ללקוח אחת לשנה על אופן ביצוע התחייבויותיו הרלבנטיות כלפי
הלקוח מכח תקנות אבטחת מידע. כמו כן, ידווח ללקוח תוך פרק זמן סביר מרגע
שנודע לו על אירוע אבטחת מידע הקשור למידע הלקוח ו/או מידע הרישום של
המטופלים שנמסר לספק ע"י הלקוח, בהתאם לקבוע בתקנות אבטחת מידע.
24.11. הלקוח מצהיר בזאת כי הודעות ו/או התראות אשר נשלחות על ידי הלקוח
למטופליו הינם באחריותו הבלעדית בלבד וכי הלקוח מורשה לשלוח הודעות ו/או
התראות ללקוח שתכנם מותר על פי דין. לספק לא תהיה כל אחריות בקשר עם כל
טענה ו/או תביעה של מי ממטופלי הלקוח בגין כל מעשה או מחדל של הלקוח
לרבות בשל שימוש לא נכון ו/או טעות שבוצעה על ידי הלקוח בקשר עם שליחת
הודעות ו/או התראות למטופליו.

24.12 החברה תאפשר למטופלים, שזימנו תור באמצעות האתר, לקבל מידע לצורך העלאת מודעות למחלות. לפיכך,
הודעות על רצונם של המטופלים במידע כאמור תועברנה במקביל לרופא, באמצעות היומן, טרם הגעת המטופל לתור שנקבע.

25. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הספק פועל בביצוע תנאי שירות זה כקבלן עצמאי, כי לא
ישררו יחסי עובד ומעביד בין הלקוח לספק וכי לא ישררו יחסי שולח – שלוח בין הלקוח
לבין הספק.

26. הלקוח מסכים לכך שכל מידע אישי שמסר ו/או ימסור בעתיד לספק בטופס ההזמנה ו/או
בשימוש במערכות הספק ו/או בכל אמצעי אחר אודות הלקוח ו/או יגיע לידיעת הספק
כדין אודות הלקוח (להלן: "מידע הלקוח"), ישמר במאגר/י המידע של הספק, והספק יהא
רשאי לעשות בו שימוש לצורך ניהול ומתן השירותים נשוא הסכם זה. מובהר בזאת
במפורש כי לא חלה על הלקוח כל חובה למסור לספק את מידע הלקוח וכי מסירת מידע
הלקוח לספק תלויה ברצונו ובהסכמתו של הלקוח. עם זאת, ללא מסירת מידע הלקוח
לספק לא יוכל הלקוח לקבל מהספק את השירותים. הלקוח נותן את הסכמתו לכך
שהספק ישתמש במידע הלקוח וכן ישמור אותו במאגרי המידע שלו, בהתאם לתנאים
המפורטים לעיל ובלבד שהספק יפעל בהתאם להוראות הדין. מבלי לגרוע מהאמור, יודע
ללקוח והוא נותן הסכמתו מדעת לכך שמסירת מידע הלקוח והשימוש שייעשה בו ע"י
הספק הינם כמפורט בהסכם זה ובמדיניות הפרטיות של הספק הזמינה בכתובת:
https://www.doctorim.co.il/privacyPolicy.php.

27. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במהלך השימוש במערכת של הספק, הלקוח נדרש
להזין במערכות הספק מידע אישי של מטופלים, לרבות פרטי שם, ת"ז, וטלפון של
מטופליו (לעיל ולהלן: "מידע הרישום של המטופלים"). הלקוח מתחייב למלא את המידע
המדויק הנדרש במערכת במילוי שדות אלה ותקינות המידע הקיים בהם באופן מדויק

תחול באופן ישיר ובלעדי על הלקוח בלבד. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים
מול המטופל היא של הלקוח בלבד ולספק לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת
בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן. עוד מובהר כי הלקוח אינו
מורשה להזין במערכת מידע אשר פוגע ו/או עשוי לפגוע במטופל, בין היתר, שימוש
בשמות גנאי, מילים פוגעניות, דברי הסתה, גזענות וכיו"ב. הלקוח מצהיר כי תחת
אחריותו הבלעדית לוודא כי הוא ממלא בשדות אלה אך ורק שם פרטי, שם משפחה
ותעודת זהות של מטופליו ולא לחשוף בשום אופן בשדות אלה כל מידע נוסף מכל סוג
שהוא.. האחריות הבלעדית כלפי המטופל תהיה של הלקוח בלבד ולספק לא תהיה כל
אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה של מי ממטופלי הלקוח בגין כל מעשה או מחדל
של הלקוח לרבות בשל שימוש לא נכון ו/או טעות שבוצעה על ידי הלקוח בקשר עם מידע
הרישום של המטופלים, מהימנותו, תקינותו ו/או האופן שבו נרשם.

28. מידע שנאסף ע"י צדדים שלישיים: מידע אודות מטופלים (לרבות מידע הרישום של
המטופלים) עשוי להתקבל הן מהלקוח והן מצדדים שלישיים, בהם בין היתר אך לא רק,
מידע שמתקבל מיומני תיקים רפואיים ומקופות חולים אליהן תוכנת הספק מתממשקת.
המידע המתקבל בחברה ע"י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית בלבד. כמו כן,
האחריות לתקינות השירותים המסופקים ע"י צדדים שלישיים היא באחריותם בלבד.
מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים היא של צד ג' בלבד ולספק לא תהא כל
אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן.

29. כמו כן, הלקוח מסכים לקבלת הודעות תפעוליות בקשר עם השירות נשוא הסכם זה,
אשר יישלחו בהתאם לשיקול דעתו של הספק.

30. הלקוח מאשר בזאת לקבל את החשבונית החודשית בדואר אלקטרוני.

31. אורך הודעת טקסט, במידה וישלחו, יקבע על ידי חברות הסלולר. החיוב אינו מותנה
בקבלת ההודעה.

32. כל הסכסוכים הנובעים מתנאי השירות ידונו במדינת ישראל בלבד בפני בית המשפט
המוסמך אך ורק במחוז תל אביב. הדין המהותי שחל על תנאי השירות והסכסוכים
הקשורים אליו, הוא הדין הישראלי בלבד.

33. הספק רשאי לשנות או לעדכן תנאים אלו מעת לעת גם ללא הודעה מוקדמת. תנאים אלו
כפי שיעודכנו כאמור יחייבו את הלקוחות ומומלץ להתעדכן מעת עת באתר הספק.

34. אבטחת מידע –
34.1. אודורו נוקטת באמצעי אבטחה רבים ברמה התשתיתית-פיזית והיישומית-לוגית על
מנת להגן על המידע האישי הנאגר במאגרי המידע שלה ובמערכות המידע שלה.
אמצעי אבטחת המידע הקיימים במערכות המידע של הספק הינם כמפורט בנספח
א' להסכם זה. כמו כן, הספק מתחייב להחתים את מורשה הגישה מטעמו למידע
הלקוח ו/או מידע הרישום של המטופלים על התחייבות לסודיות ואבטחת מידע
בנוסח דומה במהותו לתנאים נשוא הסכם זה. חברת אודורו מערכות בע"מ וכן
חברת אינפומד בריאות דיגיטלית (חברת האם) המפתחת את מערכת VDOC
עומדת בתקני אבטחה בינלאומיים מחמיריםISO27001 ו-ISO27799 בהתאם
לדרישות משרד הבריאות, ואף בתקן אבטחת איכות ISO9001.
34.2. יחד עם זאת, כלקוח עליך לנקוט באמצעי הגנה ואבטחה נאותים על מערכות
המחשוב ומכשירי הקצה המשמשים אותך לשימוש בשירות, אתה מתחייב למחוק
מידע אישי עודף על מטופלים, ככל שקיים, ליצור נהלים לשמירה והגנה על הפרטיות
ואבטחת המידע של מידע אישי של מטופלים המצוי ברשותך, והכל, בכל מקרה
ברמה ובאופן שאינם פחותים מאלה הנדרשים עפ"י תקנות אבטחת המידע והוראות
משרד הבריאות. כמו כן, הלקוח מתחייב אף הוא כי הוא עומד בתקני אבטחה
בינלאומיים מחמירים ISO27001 ו-ISO27799 בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
34.3. פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת
האינטרנט. באחריות הלקוח להבטיח ככל יכולתו את פרטיות המידע השמור אצלו.
לספק אין אפשרות להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה
ממנה משתמש הלקוח ואת המידע השמור בנקודת הקצה שלו. לפיכך, מומלץ בתום
כל שימוש, להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, לרבות שם משתמש וסיסמה
ו/או כל נתון אחר, מנקודת הקצה בה השתמש הלקוח, כדי לצמצם את האפשרויות
לגישה למידע ו/או לשירות, למי שאינו מורשה לכך. אבטחת המידע השמור והנוצר
בנקודת הקצה של הלקוח היא באחריותו הבלעדית ואין לספק כל יכולת לאבטח
מידע זה.
34.4. על הלקוח לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המכשיר הקצה המשמש למתן
השירותים כדי לשמור ולהגן על המידע של מטופליו, לפי המלצותינו כדלקמן:
הגדרת סיסמה מורכבת מאותיות וספרות
החלפת הסיסמה אחת לחצי שנה
הגדרת שומר מסך אחרי 20 דק' של אי פעילות במחשב;
התקנת אנטי וירוס;

יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן.

34.5. אודורו לא תהא אחראית לכל אירוע אבטחה ו/או דלף מידע הנובע ממעשה או מחדל
של הלקוח (לרבות משימוש לא מאובטח של הלקוח, מהפרה של הוראות חוק הגנת
הפרטיות ו/או התקנות שהותקנו מכוחו, ובחריגה מתנאי שירות אלה, על נספחיהם)